Безплатна доставка за всички поръчки над 200 лв.

Инструкции за употреба на бийпър Beeper Scolopax 4.0

Биперът Scolopax 4.0 е първият и единствен бипър със звук от кравешки звънец. Scolopax 4.0 с дистанционно управление позволява да се ловува в пълна тишина. Дистанционното управление ще сигнализира с вибрация, LED или акустичен звук, когато кучето спре. Чрез функцията PING на дистанционното управление, биперът ще издаде звук за търсене, когато кучето е в безшумно търсене, за да го намери. Този акустичен локатор има баритон звуци с още по-ниска честота и по-високо ниво на звука за по-голяма чуваемост и на големи разстояния. С тази честота звуците не се поглъщат от растителността, а се разпространяват на по-големи разстояния от класическите бипъри днес на пазара. Той има особен дизайн, който напомня за класическата камбана, използвана в миналото по време на лов с кучета птичари. Биперът Scolopax 4.0 е напълно водоустойчив и удароустойчив. Дистанционното управление управлява до 3 допълнителни бипъра на оперативно разстояние от 700 м при най-добри условия и 140 м в случай на най-лоши условия на гъста гора и котловини.

Функции на дистанционното управление:

 • Сигнал, когато кучето спре: акустичен сигнал, само вибрация или звук и вибрация едновременно
 • Функция PING: за локализиране на кучето в безшумно търсене чрез издаване на звук, когато е необходимо
 • Включване и изключване на всички бипъри, свързани към дистанционното управление по едно и също време
 • Настройка на силата на звука Избор на звуци за спиране и търсене
 • Регулиране на времената за пауза между звуците и времето за забавяне на звука, когато кучето спре.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЗВУКА

Натиснете бутона + (сила на звука) веднъж или два пъти и след това бутона 1, 2 или 3, за да посочите бийпъра, кой то да зададете. Повторете проц едурата, за да увеличите много силата на звука.

ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА СИЛАТА НА ЗВУКА

Натиснете бутона - (сила на звука) веднъж или два пъти и след това бутона 1, 2 или 3, за да посочите бийпъра, кой то да зададете. Повторете проц едурата, за да увеличите много силата на звука.

ЗА НАС ТРОЙКА НА ЗВУКА В ТЪРСЕНЕ И ЗВУК ЪТ В СТОП

Beeper Scolopax 4.0 има звук от звънци на животни , 11 различни звука (BEEPS) и 3 звука на ястреб, когато кучето е спряло на място; ког ато кучето търс и, има на разположение 14 различни звука (BEEPS) и звука на звънци.

ЗВЪНЕЦ НА ЖИВОТНО ИЛИ ЯСТРЕБ В ТЪРСЕНЕ

Натиснете бутона звънец , бутона C и с лед това бутона 1, 2 или 3 , за да посочите бийпъра за настройка. Повтаряйте пос ледователността, докато не чуете желания звук измежду звънци и ястреб, а бийпърът автоматично ще зададе последния чут звук.

БИПКАНЕ ПРИ ТЪРЕНЕ

Натис нете бутона с му зик алната нота, бутона C и след това бутона 1, 2 или 3, за да посочите бийпъра за настройка. Повтаряйте пос ледователността, докато не чуете желания звук измежду наличните, а бийпърът автоматично ще зададе последния чут звук.

ЗВЪНЧЕ ИЛИ ЯСТРЕБ В СПРЯНО ПОЛОЖЕНИЕ НА КУЧЕТО

Натиснете бутона звънец, бутона F и след това бутона 1, 2 или 3, за да посочите бийпъра за нас тройка. Повтаряйте пос ледователността, док ато не чуете желания звук измежду звънци и ястреб, а бийпърът автоматично ще зададе пос ледния чут звук.

ЗВУЦИ ПРИ СПРЯНО ПОЛОЖЕНИЕ НА КУЧЕТО

Натиснете бутона с музикалната нота, бутона F и след това бутона 1, 2 или 3, за да посочите бийпъра, който да зададете. Повтаряйте последователността, докато чуете желания звук измежду наличните звукови сигнали и бийпърът автоматично ще зададе последния чут.

ЗА АКТИВИРАНЕ ИЛИ ДЕАКТИВИРАНЕ НА ЗВУК ПРИ ТЪРСЕНЕ:

ТИХО ТЪРСЕНЕ

Натис нете бутона C, бутона OFF и след това бутона 1, 2 или 3 , за да посочите бийпъра, който да зададете с търс ене на безшумност.

ЗВУК В ТЪРСЕНЕ

Натис нете бутона C, бутона ON и след това бутона 1, 2 или 3 , за да посочите бийпъра , кой то да зададете със звук, активиран при търсене.

ЗА АКТИВИРАНЕ ИЛИ ДЕАК ТИВИРАНЕ НА ЗВУЦИТЕ ПРИ СПЯНО ПОЛОЖЕНИЕ НА КУЧЕТО:

ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВРЕМЕ ТО МЕЖДУ ЗВУЦИ ПРИ ТЪРСЕНЕ

Това е времето между звуците, когато кучето търс и (от 4 до 60 секунди) с възможнос т да го полу чите в стъпк и от 5 или 1 секунда.

Натис нете бутона C, + (5) (всеки път, ког ато го натиснете, това означава +5 секунди) и / или бутона + (сила на звука) (всеки път, когато го натисете, това означава +1 секунда) и за затваряне на бутона 1, 2 или 3 , за да посочите бийпъра за настройк а. Когато искате да го смените, трябва да повторите процедурата.

НАПРИМЕР: За да зададете време от 12 секунди между звуците при търс ене на нашийника 1:

 • натиснете 1 път бутона C,
 • натиснете 2 пъти бутона + (5), (общо 10 с екунди)
 • натиснете 2 пъти бутона + (сила на звука), (2 секунди повече и 12 общо)
 • натиснете 1 път бутона 1 , за да нас троите червения нашийник

ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВРЕМЕ ЗАБАВЯНЕ НА ЗВУК В СТОП

Времето на забавяне на звука, когато кучето спре, е времето на пауза от спирането и преди бийпърът да започне да издава специфичния звук или сигнал (също вибрация или звук на радиоконтролния блок). Това време може да се настрои от 3 до 60 секунди, с възможност да го получите на стъпки от 5 или 1 секунда.

Натиснете бутона F, + (5) (всеки път, когато го натиснете, това означава +5 секунди) и/или бутона + (сила на звука) (всеки път, когато го натиснете, това означава +1 секунда) и за затваряне на бутона 1, 2 или 3, за да посочите бийпъра за настройка. Когато искате да го смените, повторете процедурата.

НАПРИМЕР: За да зададете времезакъснение от 12 секунди преди звука на стоп на нашийника 1:

 • натиснете 1 път бутона F,
 • натиснете 2 пъти бутона + (5), (общо 10 секунди)
 • натиснете 2 пъти бутона + (сила на звука), (още 2 секунди и общо 12)
 • натиснете 1 път бутона 1, за да зададете нашийника.

ФУНКЦИЯ PING ПО ВРЕМЕ НА ТЪРСЕНЕ

Тази функция ви позволява да локализирате кучето, като издавате звук за търсене всеки път, когато натиснете съответния бутон на дистанционното управление. Можете да използвате тази функция по време на тихо търсене, но също и ако търсенето на звук се активира с дълга пауза между тях.

Натиснете бутон 1, 2 или 3 в зависимост от бийпъра, който търсите. Звуковият сигнал ще издава звук за търсене всеки път, когато пожелаете.

 • ФУНКЦИЯ ПИНГ ПО ВРЕМЕ НА ТИХО СПИРАНЕ

Тази функция е важна за локализиране на кучето при спиране, когато ловувате в пълна тишина. Когато кучето спре, радиоконтролният блок ще издаде звук или вибрация и ще започне да мига светодиода с цвета, съответстващ на звуковия сигнал, който е в спряло състояние. Ако искате да локализирате кучето, трябва да натиснете съответния бутон 1, 2 или 3 и бийпърът ще започне звука. Със същата процедура ще го заглушите отново. Тази функция работи като PLAY и PAUSE.

ЗАБЕЛЕЖКА: ако кучето започне да търси отново след спирането, звуковият сигнал автоматично се връща в тихо спиране със сигнал на дистанционното управление, както преди.

 • ЗА ВРЕМЕННО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗВУКА ПРИ СПИРАНЕ

Тази функция ви позволява временно да заглушите звуковия сигнал, когато кучето спре с активиран звук. Натиснете бутон 1, 2 или 3 в зависимост от бийпъра, за да заглушите; звукът влиза в пауза. Ако натиснете отново същия номер, звуковият сигнал започва да свири.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако кучето промени поведението си и започне да търси, звуковият сигнал се връща към работа с активиран звук при спиране.

АКТИВИРАНЕ И ДЕАКТИВИРАНЕ НА „СИГНАЛА ЗА СЛЕДА НА ПЛЯЧКАТА“

„Сигналът за следа за плячка“ ви информира, когато вашето куче промени поведението си, защото е по следата за плячка, като издава фиксиран звук, различен от всички останали. За да активирате тази функция е необходимо да зададете времезакъснение на звука при спиране от минимум 8 секунди.

Натиснете едновременно бутоните F и C, докато видите червения светодиод да мига, след това натиснете бутона ВКЛ. или ИЗКЛ. и бутона 1, 2 или 3 в зависимост от бийпъра, на който искате да активирате или деактивирате обонятелния следящ сигнал. Бийпърът ще издаде звукови сигнали за потвърждение.

ВРЪЗКА МЕЖДУ БИЙПЪР И РАДИОУПРАВЛЕНИЕ

 • Изклю чете и включете устройството за радиоуправление.
 • Задръжте натиснат бутона ON за 2 секунди и след това натиснете бутон 1, 2 или 3 в зависимост от цвета на боипъра, който искате да свържете.
 • Изключете останалите 2 канала по време на операцията по свързване, като натиснете за 2 секунди бутона OFF и след това броя канали за изключване (1, 2 или 3).
 • Поставете пластмасовия държач на батерията, но без да го свързвате.
 • Поставете магнитния ключ в специалното място на бийпъра.
 • Дръжте магнитния ключ на място и свържете пластмасовия държач на батерията.
 • Звуковият сигнал ще издаде последователност от звуци.
 • Извадете магнитния ключ и оставете държача на батерията свързан. В следващите 30 секунди ще чуете 2 бипкания като потвърждение за връзка между бийпъра и радиоконтролния блок. Ако чуете само 1 бипкане, повторете процедурата, защото 30-те секунди за връзката са изтекли.
 • Извадете държача на батерията и го поставете отново. Когато светодиодът приключи да мига, звуковият сигнал е свързан с дистанционното управление и може да започне да работи. Всеки път, когато започнете да използвате бийпъра с дистанционно управление, ще трябва да изчакате връзката между двете устройства (светодиодът на дистанционното управление започва да мига).
 • Включете другите канали, ако работите с 2 или 3 бийпъра и дръжте изключени само свободните канали.

ВНИМАНИЕ: ако имате бийпър с радиочестотен приемник и контролна платка, ще трябва да поставите в положение ИЗКЛЮЧЕНО всички DIP SWITCH (DIP SWITCH нагоре).

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 • Винаги поддържайте бийпъра и О-пръстена чисти.
 • Пазете бийпъра чист от кал: ако е замърсен, почистете го под течаща вода със затворена капачка от страната на батерията.
 • Не използвайте отвертка за почистване на високоговорителя (не се опитвайте да отваряте капачката от страната на високоговорителя!!!).
 • Не отваряйте бийпъра, когато е мокър.
 • Ако не затворите правилно капачето, водата може да проникне и да причини неизправности. В този случай отворете капачката и изчакайте до 72 часа, почистете я перфектно и звуковият сигнал ще рестартира функциите си.
 • Ако загубите магнитния ключ, отворете капачето, извадете държача на батерията за няколко секунди и след това го поставете отново. Звуковият сигнал ще се включи автоматично.
 • Когато батериите са изтощени, звуковият сигнал автоматично намалява силата на звука за пестене на енергия и за дълъг живот на батериите.
 • При ниски температури всички батерии намаляват своята мощност, така че е по-добре да ги смените в случай на средно ниво на заряд. (Използвайте само висококачествени батерии като Varta, Energizer или Duracell).
 • Нормално е да чувате разлики в силата на звука между всеки звуков сигнал, тъй като електронните компоненти имат общи допустими отклонения.
 • Не се препоръчва използването на акустични нашийници при много млади животни (<6 месеца) и при животни в напреднала възраст или с предшестващи патологии на слуховия апарат, които трябва да бъдат подложени на преглед от ветеринарен специалист.

Имате въпроси?

087 888 0759

Имате предложение или искате да ни пишете?

sales@lovenmagazin.bg